query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Sara Riska
11 10
50 Fri 37.52 42.31
100 Fri 1:43.32 1:35.51
200 Fri 3:33.56 3:38.80
400 Fri 7:02.30 7:24.68
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 47.83
100 Rygg 1:45.88
200 Rygg
50 Bryst 52.73 53.55
100 Bryst 1:50.54 1:54.94
200 Bryst
50 Fly 47.85 59.03
100 Fly
200 Fly
100 Medley 1:47.29
200 Medley 3:41.32
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Sara Riska
11
50 Fri 40.41
100 Fri 1:30.53
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 50.02
100 Bryst DISK
200 Bryst
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley