query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Julie Amdal
15 14 13 12 11
50 Fri 31.51 29.95 31.20 35.31 43.42
100 Fri 1:06.07 1:06.03 1:11.49 1:23.17 1:40.61
200 Fri 2:17.92 2:18.84 2:29.53 2:54.67 3:27.14
400 Fri 4:44.63 4:50.79 5:07.12 5:54.04 7:03.03
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 34.91 36.03 41.92 51.52
100 Rygg 1:25.68
200 Rygg 2:34.46 2:35.08 2:43.39 3:10.76 3:58.89
50 Bryst 38.16 38.64 38.81 45.18 51.74
100 Bryst 1:21.64 1:21.50 1:23.03 1:38.56 1:56.26
200 Bryst 2:51.91 2:51.74 3:01.46 3:23.72 4:08.11
50 Fly 34.23 33.52 36.15 45.35 1:01.53
100 Fly 1:14.91 1:13.82 1:23.43 1:55.07 2:25.02
200 Fly
100 Medley 1:14.63 1:18.76 1:30.83 1:48.77
200 Medley 2:33.16 2:34.53 2:47.47 3:16.65
400 Medley 5:25.78

Årsklasse tider langbane - Julie Amdal
14 13
50 Fri 34.76 33.42
100 Fri 1:13.00 1:17.56
200 Fri 2:29.93 2:40.46
400 Fri 5:12.72 5:23.92
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg 2:47.25
50 Bryst 40.38 42.55
100 Bryst 1:25.15 1:29.47
200 Bryst 2:55.11
50 Fly 36.87 39.51
100 Fly 1:19.15
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:44.12 2:56.52
400 Medley