query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Katrin Alle
16 15 14 13 12 11 10
50 Fri 32.61 29.53 30.42 32.58 33.26 36.73 42.84
100 Fri 1:09.64 1:10.33 1:08.33 1:09.31 1:13.96 1:31.68 1:42.98
200 Fri 2:25.29 2:27.27 2:28.54 2:36.04 2:39.42 3:09.31 3:35.70
400 Fri 4:54.05 5:00.28 4:56.96 5:14.11 5:30.78 6:20.18 7:14.00
800 Fri 10:07.61 10:23.98 11:03.12 11:53.12
1500 Fri 19:31.27 20:40.94
50 Rygg 36.32 37.71 38.76 43.94 50.43
100 Rygg 1:19.23 1:20.34 1:24.73 1:38.26 1:48.02
200 Rygg 2:42.97 2:37.74 2:40.67 2:47.11 2:57.19 3:30.36
50 Bryst 40.11 38.67 39.25 39.29 40.75 46.34 51.94
100 Bryst 1:26.25 1:22.63 1:27.45 1:24.60 1:32.17 1:48.73 1:58.85
200 Bryst 2:58.07 2:58.11 3:02.45 3:02.82 3:11.37 3:39.92
50 Fly 31.50 30.68 32.44 33.77 39.71 42.92 54.37
100 Fly 1:11.95 1:08.74 1:12.17 1:15.44 1:27.05 1:42.59
200 Fly 2:32.06 2:43.06
100 Medley 1:12.38 1:12.74 1:15.17 1:16.94 1:26.89 1:31.97 1:46.90
200 Medley 2:38.27 2:37.80 2:40.37 2:44.29 2:55.90 3:24.07 3:53.16
400 Medley 5:22.69 5:46.45

Årsklasse tider langbane - Katrin Alle
14 13 12
50 Fri 31.70 36.80 36.26
100 Fri 1:16.88 1:21.31 1:29.33
200 Fri 2:39.49 2:49.51 3:02.57
400 Fri 5:38.09 6:08.06
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 40.62 44.06
100 Rygg 1:23.90
200 Rygg 2:48.21
50 Bryst 40.92 40.60 44.68
100 Bryst 1:30.70 1:29.15 1:38.14
200 Bryst 3:12.23 3:28.38
50 Fly 34.22 38.02 40.45
100 Fly 1:18.37 1:27.44 1:40.61
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:49.45 2:54.11 3:12.40
400 Medley