query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Vibeke Todnem
16 15 14
50 Fri 34.61 34.06 34.36
100 Fri 1:11.53 1:15.14 1:19.72
200 Fri 2:38.04 2:44.38 2:52.16
400 Fri 6:01.53
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 42.31 42.91 51.99
100 Bryst 1:31.95 1:40.54
200 Bryst 3:13.89 3:24.40
50 Fly 39.26 38.90
100 Fly
200 Fly
100 Medley 1:25.44 1:25.01
200 Medley 3:06.86
400 Medley