query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Hanne Briedis
15 14
50 Fri 35.06 38.14
100 Fri 1:25.76
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 44.48 45.82
100 Bryst 1:33.95 1:37.99
200 Bryst
50 Fly 43.94
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley