query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Maja Tomic
SR 17
50 Fri
100 Fri
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 37.16
100 Bryst 1:21.90
200 Bryst 2:54.20
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley