query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Patrik Skillingstad
9
50 Fri 44.39
100 Fri 1:38.35
200 Fri 3:31.94
400 Fri 7:30.66
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg IKKE
200 Rygg
50 Bryst
100 Bryst DISK
200 Bryst
50 Fly 1:01.26
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley