query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Trym Sele
11 10 9
50 Fri 42.88 40.21 46.11
100 Fri 1:32.77 1:43.71 1:52.11
200 Fri 3:18.34 3:37.42
400 Fri 6:42.23 7:10.82
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 53.18 51.90
100 Rygg 1:39.32 1:46.20
200 Rygg
50 Bryst 56.93 59.25 58.41
100 Bryst 2:00.08 2:04.52 2:12.80
200 Bryst
50 Fly 54.73 1:08.88
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 3:42.93 4:19.81
400 Medley