query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Sondre Hallberg
12 11 10 9
50 Fri 31.80 32.74 37.03
100 Fri 1:16.10 1:14.93 1:21.17
200 Fri 2:40.24 2:43.62
400 Fri 5:27.37 5:37.01
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 37.54 38.25 43.56
100 Rygg 1:22.76 1:28.23 1:34.23
200 Rygg 2:46.34 2:49.26
50 Bryst 44.13 44.25 46.90 50.22
100 Bryst 1:36.78 1:38.71 1:41.02 1:50.03
200 Bryst 3:24.52
50 Fly 40.73 41.95
100 Fly 1:33.20
200 Fly
100 Medley 1:27.29 1:36.64
200 Medley 3:06.42 3:12.36
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Sondre Hallberg
11
50 Fri 33.29
100 Fri 1:14.02
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 38.68
100 Rygg 1:24.79
200 Rygg
50 Bryst 46.99
100 Bryst 1:44.39
200 Bryst
50 Fly 42.95
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley