query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Sverre Lye
12
50 Fri 37.85
100 Fri 1:25.92
200 Fri DISK
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg DISK
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 49.16
100 Bryst 1:53.29
200 Bryst DISK
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley