query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Mathias Yau
13 12
50 Fri 37.62 37.58
100 Fri 1:40.65
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 48.91 54.94
100 Bryst 1:46.16
200 Bryst
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley