query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Johs Borsheim
15 14
50 Fri 42.44 45.14
100 Fri 1:32.35
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 57.65
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 53.85
100 Bryst 1:55.75
200 Bryst 3:55.05
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley