query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Isach Kamfjord
15 14 13 12 11
50 Fri 27.22 27.99 33.49 36.27 37.42
100 Fri 58.41 1:03.99 1:09.13 1:21.27 1:25.07
200 Fri 2:06.05 2:16.54 2:42.15 3:03.81
400 Fri 4:29.14 4:40.25 6:20.35
800 Fri 9:22.82
1500 Fri 18:04.31
50 Rygg 41.64 48.00
100 Rygg 1:19.45 1:32.15
200 Rygg 2:26.49 2:40.44 2:54.27 3:34.66
50 Bryst 36.40 40.13 43.62 50.56 52.66
100 Bryst 1:18.50 1:26.23 1:34.22 1:47.02
200 Bryst 2:49.48 3:01.22 3:26.23 3:44.57
50 Fly 28.03 32.12 39.75 46.80
100 Fly 1:02.55 1:11.05 1:27.13 1:44.60
200 Fly 2:23.55 3:32.57
100 Medley 1:11.87 1:25.91
200 Medley 2:30.44 2:39.81 3:12.63 3:20.92
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Isach Kamfjord
15
50 Fri 31.27
100 Fri 1:05.33
200 Fri 2:18.56
400 Fri 4:54.16
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg 2:42.18
50 Bryst 42.85
100 Bryst 1:31.65
200 Bryst 3:07.96
50 Fly 30.04
100 Fly 1:09.25
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:33.71
400 Medley