query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Jone Bøe
16 15 14 13
50 Fri 33.18 31.31 34.83 38.33
100 Fri 1:09.98 1:09.04 1:13.61 1:23.90
200 Fri 2:26.45 2:27.11 2:40.17 2:54.79
400 Fri 4:58.56 5:00.10 5:27.10 5:56.49
800 Fri 10:31.87 10:31.54 11:27.00
1500 Fri 19:53.36 19:44.97 21:14.45
50 Rygg 39.24 40.33 53.44
100 Rygg 1:23.86 1:38.71 1:47.44
200 Rygg 2:55.71 3:15.01
50 Bryst 41.86 46.37 53.38
100 Bryst 1:31.10 1:38.80 1:55.35
200 Bryst DISK 3:13.55 3:25.12 4:02.06
50 Fly 38.08 39.15 43.76 50.57
100 Fly 1:27.49 1:25.81 1:39.98 1:49.71
200 Fly
100 Medley 1:23.66 1:27.52
200 Medley 2:51.17 2:54.03 3:11.35 3:33.03
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Jone Bøe
15
50 Fri 33.02
100 Fri
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 41.06
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 43.16
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly 40.14
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley