query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Eirik Vågshaug
SR 14
50 Fri 27.19
100 Fri 58.80
200 Fri 2:09.00
400 Fri 4:42.30
800 Fri 10:06.00
1500 Fri 19:42.50
50 Rygg 32.30
100 Rygg 1:07.70
200 Rygg 2:25.10
50 Bryst
100 Bryst
200 Bryst 2:50.40
50 Fly 28.60
100 Fly 1:04.10
200 Fly 2:29.30
100 Medley 1:07.30
200 Medley 2:24.40
400 Medley 5:14.40