1. 1. Terminliste

  Det utarbeides en årlig plan for de ulike gruppenes deltagelse på svømmestevner og treningsleirer basert på treningsplan, utviklingsplan og økonomi for de forskjellige konkurransegruppene i svømmeklubben. Denne terminlisten skal gjøres tilgjengelig for alle utøvere og foresatte i konkurransegruppene.

  Unntaksvis kan det forekomme endringer i terminlisten underveis i året. Dette skal kommuniseres tydelig til de gjeldende gruppene.

  2. Deltakelse på leir og stevne angitt i terminlisten

  I tillegg til å være viktig for svømmernes utvikling, er treningsleirer og svømmekonkurranser også sentralt i å bygge et godt miljø og velfungerende konkurransegrupper. Det bør derfor tilstrebes at alle svømmere som tilbys deltakelse blir med på stevne/leir.  

  Svømmerens gruppetilhørighet ved klubbens interne påmeldingsfrist er gjeldende.

  Det forutsettes at deltakere ved påmeldingstidspunktet er antatt friske, skadefrie og i god trening under stevnet/leiren.

  Unntaksvis kan det åpnes opp for deltakelse utover gruppene som er satt opp i terminlisten.

  I disse tilfellene skal det være tydelige kriterier for hvem som tilbys deltakelse, og alle som faller inn under kriteriene skal motta samme tilbud. Kriteriene fastsettes av trenere og styret, og kommuniseres til utøvere/foresatte.

  I tillegg kan trenere gjøre sportslig vurdering av enkelttilfeller som skal tilbys deltakelse.

  Ved leirer deltar man alltid på hele leiren, og ikke kun deler av leiren. I svært spesielle tilfeller kan trener i samråd med styrets reiseansvarlig gjøre unntak fra hovedregelen.

  Deltakelse på leirer og stevner i klubbens regi gjelder utelukkende utøvere som oppfyller de fastsatte kriteriene. Det åpnes ikke for deltakelse utover dette.

  3. Kvalifiseringskrav

  Enkelte stevner har kvalifiseringskrav, og svømmer må da inneha slike kvalifiseringskrav i tillegg til at de andre kriteriene er møtt. I de tilfeller stafettlag er kvalifisert kan trener velge å ta med svømmer som ikke innehar personlige kvalifiseringskrav for å delta på stafettlaget.

  Klubben kan også velge å sette egne kvalifiseringskrav, f.eks. at svømmere som har over et gitt antall FINA poeng kvalifiserer for deltakelse. Slike krav skal i så fall være tydelig angitt i terminlisten.

  Ved kvalifiseringskrav gjelder klubbens interne påmeldingsfrist med mindre annet er forhåndsavtalt.

  4. Deltakelse på stevner som ikke er oppført i terminlisten

  I særskilte tilfeller kan trener, på forespørsel fra svømmer/foresatte, gi tillatelse til deltakelse på svømmestevner som ikke står oppført i terminlisten, dvs. stevner som klubben ikke deltar på. Svømmer vil da på egen hånd kunne melde seg direkte på stevne, håndtere stevnedeltakelse, inkl. evt. reise, etc. Alle kostnader dekkes av utøver.

  5. Påmelding

  Klubben skal informere om klubbens interne påmeldingsfrist til stevner og leirer. Det forutsettes at påmelding fra utøver er registrert innen denne fristen. Klubben kan normalt ikke etterkomme ønsker om etteranmelding.

  6. Kostnad ved lokale stevner

  Påmeldingsavgift til lokale stevner, oppad begrenset til det antall øvelser pr utøver som klubben åpner for på slikt stevne, dekkes av klubben.

  7. Kostnad ved reisestevner og treningsleirer

  Estimerte kostnader skal fremkomme av invitasjonen. Alle stevner og treningsleirer som innebærer reise tilbys med en pakkepris til utøverne. Med mindre annet er spesifisert innebærer dette en totalpris som dekker transport (begge veier), overnatting, mat, trener- og laglederkostnader, baneleie, etc.

  For å delta på aktuelt stevne eller leir forutsettes det at hele pakkeprisen betales.

  8. Kostnader ved avmelding av reisestevner og treningsleirer

  Det er bindende påmelding til alle organiserte reisestevner og treningsleirer. Dette fordi kostnadene blir fastsatt etter antall påmeldte deltakere. Hvis en påmeldt utøver av ulike grunner ikke kan delta, må de fastsatte utgiftene likevel dekkes av utøver. Det anbefales sterkt at alle har privat reiseforsikring, som han/hun da potensielt kan bruke i slike tilfeller.

  Klubben vil likevel tilstrebe å redusere kostnadene ved avmelding der dette er mulig. For eksempel kan det i ettertid gjøres fratrekk for kostnader klubben selv får refundert som følge av avmelding, og dette vil da kunne tilbakebetales til utøver/foresatte.

  9. Kostnader ved deltakelse på regionsamlinger

  Målet med regionslag er å samle juniorsvømmere i hver region for å inspirere, utdanne, og matche flere av de unge lovende utøvere som har prestasjonsnivå under landslagskravene. Regionsamlinger organiseres av NSF og gjennomføres som 4 samlinger av 3 dager per sesong. NSF stiller med regiontrenere, i tillegg skal klubben stille med klubbtrener på 1-2 samlinger per sesong når klubben har utøvere på regionslaget. 

  Klubben dekker alle trenerkostnader på de samlinger der klubbtrener skal stille. Overnatting og mat for den enkelte utøver organiseres av NSF og støttes av klubben. Klubben organiserer ikke reise til/fra regionsamling. Utøvere/foresatte har selv ansvar for levering til/henting fra regionsamling oppmøtested. Klubben oppfordrer foresatte til samarbeid rundt organisering av reise til/fra regionsamling. Utgifter til slik reise dekkes av den enkelte utøver.

   

  Note: Det at klubben i konkrete tilfeller imøtekommer ønsker under unntakstilfellene spesifisert i retningslinjene over, vil ikke skape presedens for noen fremtidige situasjoner.

  Vedtatt av styret i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 11.mai 2022, oppdatert 01.06.2022