Hei!

Først av alt så er det svært viktig å få sagt at vi er svært takknemlige for at det skal bygges et nytt svømmeanlegg i Sandnes! Det er likevel med stor bekymring vi i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb registrerer at flere forutsetninger for å få et fullgodt svømmeanlegg er i ferd med å spares bort. Vi kan kort nevne:

  • Kun ett rehabiliterings-/opplæringsbasseng
  • Et svømmeanlegg uten tribune (blir da definert som et treningsanlegg)

I tidligere arbeidsgrupper og komiteer har det vært lagt opp til to 12,5 metersbasseng i tillegg til hovedbassenget på 25 meter. Etter hva vi nå forstår, så henger ekstrabasseng nr. to i en tynn tråd… Behovet for mer enn ett basseng er påtagende:

  • Stor mangel på vannflater i kommunen generelt og flere eldre anlegg synger på siste verset
  • Stort behov for skolene (basis vanntilvenning og grunnleggende opplæring under tryggere forhold enn hovedbassenget, samt nye kompetansemål fra U-dir. gjeldende fra 1.8.2015).
  • Stort behov for egne terapibasseng i kommunen (kun ett terapibasseng pr. i dag – Varatun)
  • Det vil bli kamp om tilgang i terapibassenget med tanke på opplæring
  • Publikumsbadere vil kunne variere/velge mellom hovedbasseng og tilleggsbasseng (varmere vann, trygghet, opplæring av egne barn etc.)
  • Svømmeklubben vil kunne tilby vanntilvenning og svømmeopplæring til langt flere barn med ett tilleggsbasseng (lange ventelister i dag)
  • Vil kunne arrangere nasjonale stevner (krav til utsvømmingsbasseng) – Forutsatt at det er tribune i anlegget…
  • Muligheter for ekstra spillemidler/programsatsingsmidler

Hovedpoenget er at behovet er langt større enn det vi står i fare for å få, og at dette vil føre til en uheldig kamp om ressursene mellom ulike målgrupper (rehabilitering vs. opplæring). Vi har lagt ved en link som viser til nye kompetansemål for skoleelever fra Undervisningsdirektoratet, gjeldende fra 1.8.2015:

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/innhold-i-opplaringen/Udir82012-Informasjon-om-endringer-i-faget-kroppsoving-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/3-Lareplanen-i-kroppsoving-/34-Endringer-i-kompetansemal-/?read=1

Behovsanalyser og grunnlagsmateriell for forslaget om to varmtvannsbasseng er også tatt med utgangspunkt i tidligere arbeider knyttet til romprogram for svømmeanlegg Vågen. Her er det tydelig beskrevet hvilke behov som bør dekkes og hvilke elementer en fremtidig svømmehall bør inneholde. Vi er kjent med at mange ønskede elementer fra dette arbeidet ikke er realistisk på Iglemyr, men de viktigste elementene bør opprettholdes for best mulig å bygge et svømmeanlegg som tilfredsstiller dagens behov. Saken bør leses på nytt ref. saksnr: 132/11 i Formannskapet 04.10.2011. Se ellers vedlagte illustrajon utarbeidet av Arkipartner.

Etter bystyrets møte i april 2016, så står dere i fare for å vedta et bydekkende svømmeanlegg uten tribune… Vi har mistanke om at det er staket ut en kurs en ikke ikke helt ser rekkevidden av i denne sammenheng. Legges det til rette for et konkurranseanlegg med tribune, så ligger det muligheter i å hente ut mer i spillemidler/og andre statlige tilskudd enn hele tribunen koster. Midler via anleggspolitisk program får en kun dersom en bygger et anlegg som tilfredsstiller idrettslige krav og behov. Bla. stilles det krav om minimum 250 tribuneplasser. Dette er tilskudd ut over spillemidlene og gis kostnadskrevende anlegg etter innstilling fra Norges idrettsforbund. Tilskudd pr. anlegg er pr. i dag kr. 5 mill og vil komme i tillegg til de ekstra spillemidlene dersom en bygger konkurranseanlegg med tribune.

Det kan ellers nevnes at tribuner nyttes til undervisning for skoleklasser og i svømmeopplæringen. Det er også et oppholdssted for foreldre som følger barna sine på svømmeopplæring. Videre vil vi påstå at det blir en flau sak, dersom vi i fremtiden må klamre oss til Giskehallen som kommunens storstue i forhold til konkurranser og stevner. Ettersom det er i Sandnes det skal skje, så hadde vi virkelig sett frem til å kunne arrangere nasjonale mesterskap i byen vår…

Avslutningsvis tenker vi at anskaffelse og godkjenning av spillemidler/programsatsingsmidler ikke har har kommet klart nok frem for dere politikere. Det er svært store forskjeller på hva en kan hente ut økonomisk med bakgrunn i hvordan man bygger anleggene. Se vedlagte presentasjon av Frode Langø i Kulturdept. (fra fagkonferansen om svømmeanlegg i mars 2016), samt link:

https://www.regjeringen.no/contentassets/2db68158cc544b7588a0565b86ff8e62/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og_fysisk_aktivitet-v-0732b_2015.pdf

Vi håper at dere gjør et velfundert vedtak når saken skal behandles ved neste korsvei. Dersom det er ønskelig med mer faktainformasjon, ikke nøl med å ta kontakt.

 

Mvh

Eirik Holm

Leder i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb

Mobiltlf.: 932 03 511