query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Live Bakka Lobekk
12
50 Fri 46.08
100 Fri
200 Fri
400 Fri 7:20.33
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg 3:57.66
50 Bryst
100 Bryst
200 Bryst DISK
50 Fly 55.27
100 Fly DISK
200 Fly
100 Medley
200 Medley 3:51.65
400 Medley