query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Kariann Refvem
12
50 Fri 52.55
100 Fri 1:54.20
200 Fri 4:06.31
400 Fri 8:08.51
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 54.00
100 Rygg
200 Rygg 4:17.92
50 Bryst 57.25
100 Bryst 2:15.10
200 Bryst 4:37.13
50 Fly 57.13
100 Fly 2:07.26
200 Fly
100 Medley 1:57.72
200 Medley 4:10.97
400 Medley