query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Julie Amdal
13 12 11
50 Fri 33.69 35.31 43.42
100 Fri 1:15.54 1:23.17 1:40.61
200 Fri 2:47.34 2:54.67 3:27.14
400 Fri 5:21.32 5:54.04 7:03.03
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 41.92 51.52
100 Rygg
200 Rygg 2:52.03 3:10.76 3:58.89
50 Bryst 43.79 45.18 51.74
100 Bryst 1:31.55 1:38.56 1:56.26
200 Bryst 3:09.72 3:23.72 4:08.11
50 Fly 39.86 45.35 1:01.53
100 Fly 1:29.07 1:55.07 2:25.02
200 Fly
100 Medley 1:21.54 1:30.83 1:48.77
200 Medley 2:52.80 3:16.65
400 Medley