query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Katrin Alle
14 13 12 11 10
50 Fri 31.37 32.58 33.26 36.73 42.84
100 Fri 1:10.98 1:09.31 1:13.96 1:31.68 1:42.98
200 Fri 2:30.52 2:36.04 2:39.42 3:09.31 3:35.70
400 Fri 5:03.89 5:14.11 5:30.78 6:20.18 7:14.00
800 Fri 10:43.33 11:03.12
1500 Fri 20:40.94
50 Rygg 37.33 37.71 38.76 43.94 50.43
100 Rygg 1:19.23 1:20.34 1:24.73 1:38.26 1:48.02
200 Rygg 2:40.67 2:47.11 2:57.19 3:30.36
50 Bryst 39.70 39.29 40.75 46.34 51.94
100 Bryst 1:28.02 1:24.60 1:32.17 1:48.73 1:58.85
200 Bryst 3:02.82 3:02.82 3:11.37 3:39.92
50 Fly 33.57 33.77 39.71 42.92 54.37
100 Fly 1:14.20 1:15.44 1:27.05 1:42.59
200 Fly 2:50.77
100 Medley 1:16.77 1:16.94 1:26.89 1:31.97 1:46.90
200 Medley 2:40.37 2:44.29 2:55.90 3:24.07 3:53.16
400 Medley 5:46.45

Årsklasse tider langbane - Katrin Alle
14 13 12
50 Fri 33.64 36.80 36.26
100 Fri 1:16.88 1:21.31 1:29.33
200 Fri 2:39.49 2:49.51 3:02.57
400 Fri 5:38.09 6:08.06
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 40.62 44.06
100 Rygg 1:23.90
200 Rygg
50 Bryst 42.53 40.60 44.68
100 Bryst 1:30.70 1:29.15 1:38.14
200 Bryst 3:12.23 3:28.38
50 Fly 36.39 38.02 40.45
100 Fly 1:27.44 1:40.61
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:49.45 2:54.11 3:12.40
400 Medley