query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Amilie Feed
16
50 Fri
100 Fri 1:28.21
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 48.06
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 52.16
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly 51.34
100 Fly
200 Fly
100 Medley 1:43.76
200 Medley
400 Medley