query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Nina Bjørnevik
15 14 13
50 Fri 29.70
100 Fri 1:04.40
200 Fri 2:18.80
400 Fri 5:01.00
800 Fri 10:10.19
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley 1:17.00
200 Medley
400 Medley