query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Trym Sele
10 9
50 Fri 40.21 46.11
100 Fri 1:43.71 1:52.11
200 Fri 3:37.42
400 Fri 7:10.82
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 53.18 51.90
100 Rygg 1:46.20
200 Rygg
50 Bryst 59.25 58.41
100 Bryst 2:04.52 2:12.80
200 Bryst
50 Fly 1:08.88
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 4:19.81
400 Medley