query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Vetle Sele
12 11
50 Fri 39.02 40.11
100 Fri 1:37.43 1:38.70
200 Fri 3:26.86
400 Fri 7:01.58
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 55.63 51.50
100 Rygg 2:08.13
200 Rygg 3:50.69
50 Bryst 57.33 57.24
100 Bryst 2:05.47 2:12.53
200 Bryst 4:24.34
50 Fly 59.21 1:03.31
100 Fly 2:14.21
200 Fly
100 Medley 1:56.54
200 Medley 4:03.50
400 Medley