query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Gisle Lie-Ersdal
13 12
50 Fri 43.25 45.06
100 Fri 1:30.95 1:41.89
200 Fri 3:11.47 3:40.39
400 Fri 6:23.46 7:36.03
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 55.95 1:02.01
100 Rygg 2:03.54
200 Rygg 3:38.47 4:09.74
50 Bryst 49.33 54.48
100 Bryst 1:44.45 1:57.83
200 Bryst 3:36.43 4:19.11
50 Fly 50.65 51.32
100 Fly 1:50.06 2:03.97
200 Fly
100 Medley 1:56.91
200 Medley 3:29.93 3:55.92
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Gisle Lie-Ersdal
13
50 Fri 47.04
100 Fri 1:40.26
200 Fri 3:27.58
400 Fri 7:06.60
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg 4:12.59
50 Bryst 54.73
100 Bryst 1:57.90
200 Bryst 4:04.72
50 Fly 54.64
100 Fly 1:57.74
200 Fly
100 Medley
200 Medley 3:55.55
400 Medley