query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Mathias Yau
12
50 Fri 37.58
100 Fri 1:40.65
200 Fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg
50 Bryst 54.94
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley DISK
200 Medley
400 Medley