query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Ole Riska
14 13 12 11 10
50 Fri 31.36 32.16 36.43 37.58 38.69
100 Fri 1:07.11 1:11.03 1:15.58 1:17.25 1:34.09
200 Fri 2:19.25 2:25.62 2:40.00 2:48.31 3:26.88
400 Fri 4:39.34 4:55.52 5:23.22 5:55.26 6:59.32
800 Fri 9:38.65 10:07.37
1500 Fri 18:09.93 19:00.78
50 Rygg 34.79 35.46 39.45 43.69 43.94
100 Rygg 1:12.50 1:17.43 1:27.29 1:32.24 1:50.16
200 Rygg 2:28.96 2:44.93 2:58.83 3:23.68
50 Bryst 40.14 41.43 49.30 53.63 57.02
100 Bryst 1:26.46 1:33.04 1:50.18 1:53.43 2:06.16
200 Bryst 3:01.31 3:11.08 3:44.37 3:52.67 4:13.05
50 Fly 35.06 36.51 46.01 56.13 54.77
100 Fly 1:14.07 1:20.45 1:40.36 2:10.88
200 Fly 2:43.14
100 Medley 1:14.79 1:18.01 1:33.95 1:39.98 1:47.86
200 Medley 2:40.76 2:42.62 3:09.40 3:42.69
400 Medley 5:26.73

Årsklasse tider langbane - Ole Riska
13
50 Fri 35.49
100 Fri 1:17.80
200 Fri 2:39.34
400 Fri 5:17.48
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 39.80
100 Rygg
200 Rygg 3:00.48
50 Bryst 50.41
100 Bryst 1:47.26
200 Bryst 3:33.81
50 Fly 41.26
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 3:08.40
400 Medley