query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Jone Bøe
15 14 13
50 Fri 35.50 34.83 38.33
100 Fri 1:13.60 1:13.61 1:23.90
200 Fri 2:33.54 2:40.17 2:54.79
400 Fri 5:14.82 5:27.10 5:56.49
800 Fri 10:48.50 11:27.00
1500 Fri 21:13.74 21:14.45
50 Rygg 40.33 53.44
100 Rygg 1:38.71 1:47.44
200 Rygg 3:15.01
50 Bryst 45.88 46.37 53.38
100 Bryst 1:36.95 1:38.80 1:55.35
200 Bryst 3:21.30 3:25.12 4:02.06
50 Fly 45.96 43.76 50.57
100 Fly 1:38.71 1:39.98 1:49.71
200 Fly
100 Medley 1:25.76 1:27.52
200 Medley DISK 3:11.35 3:33.03
400 Medley