query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Martin Tveit
13 12
50 Fri 31.11 35.16
100 Fri 1:08.39 1:17.11
200 Fri 2:33.24 2:49.95
400 Fri 5:17.35
800 Fri 11:10.87
1500 Fri 21:11.93
50 Rygg 37.67
100 Rygg 1:18.73
200 Rygg 2:53.99
50 Bryst 42.39
100 Bryst 1:34.36
200 Bryst 3:15.14
50 Fly 35.18 48.31
100 Fly 1:31.70
200 Fly
100 Medley 1:21.87
200 Medley 2:50.71 3:28.50
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Martin Tveit
13
50 Fri 32.03
100 Fri 1:12.86
200 Fri 2:40.13
400 Fri 5:37.17
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg
100 Rygg
200 Rygg 2:58.25
50 Bryst 47.86
100 Bryst 1:44.53
200 Bryst 3:39.58
50 Fly 37.28
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley
400 Medley