query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Ole Magnus Storflor
16 15 14 13 12
50 Fri 29.91 30.13 31.67 33.81 41.38
100 Fri 1:05.57 1:06.43 1:09.58 1:17.73 1:37.93
200 Fri 2:23.56 2:27.06 2:31.54 2:53.52 3:27.99
400 Fri 5:09.51 5:07.72 5:20.79 5:59.64 7:13.36
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 37.00 36.43 37.95 41.25 50.69
100 Rygg 1:17.25 1:20.24 1:18.52 1:30.10 1:50.46
200 Rygg 2:40.20 2:43.92 2:47.98
50 Bryst 38.67 39.59 41.99 48.19 56.47
100 Bryst 1:24.83 1:23.50 1:28.74 1:49.88 2:04.92
200 Bryst 2:57.94 2:58.33 3:15.59
50 Fly 33.58 34.85 35.63 45.26
100 Fly 1:18.70 1:25.03
200 Fly
100 Medley 1:16.64 1:19.61 1:29.05
200 Medley 2:41.59 2:42.10 2:48.24 3:20.90
400 Medley

Årsklasse tider langbane - Ole Magnus Storflor
16 15 14
50 Fri 30.67 31.59 34.82
100 Fri 1:07.35 1:08.51 1:12.71
200 Fri 2:32.59
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Rygg 38.16 39.03
100 Rygg 1:22.24 1:21.48
200 Rygg 2:54.92 2:50.68 2:57.44
50 Bryst 43.75 41.94
100 Bryst 1:32.83 1:29.46
200 Bryst 3:14.52 3:09.66
50 Fly 34.97 36.19 36.99
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:54.21
400 Medley