query_vars[‘sslk_navn’]) ? «

«.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘, $wp_query->query_vars[‘sslk_navn’])).» – «.urldecode(str_replace(‘_’, ‘ ‘,$wp_query->query_vars[‘sslk_fodt’])).»

» : «»;
?>
Årsklasse tider kortbane - Hans P. J. Hidle
SR 17 16
50 Fri
100 Fri
200 Fri
400 Fri
800 Fri 10:43.00
1500 Fri 20:52.90
50 Rygg
100 Rygg 1:13.00
200 Rygg
50 Bryst
100 Bryst
200 Bryst
50 Fly
100 Fly
200 Fly
100 Medley
200 Medley 2:32.80
400 Medley 5:50.90